foto: Marjan Močivnik

e-Karst je spletna aplikacija, namenjena vinogradnikom na čezmejnem Krasu, ki omogoča celostni pregled stanja v vinogradih. Prikazuje razvoj bolezni in škodljivcev, stanje vodnega stresa, klimatske dejavnike ter daje natančen vpogled v tehnološke parametre posameznih vinogradov.

Uporabniki vnašajo podatke v sistem neposredno na terenu, preko povezave na mobilnem telefonu ali tabličnem oz. prenosnem računalniku. Obenem aplikacija e-Karst omogoča povezavo z laboratorijem vinske kleti ali inštituta, kjer se opravlja fizikalno-kemijske analize grozdja. Cilj aktivnosti je spodbujati vinogradnike k vse boljši kakovosti vinogradov po zgledu dobre prakse.

Operacijo delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj


Priporočila za vinogradnike

Kras – Carso – Karst (AGROTUR II)

Film 'Kras – Carso – Karst' je nastal v okviru projekt Agrotur II. Film prikazuje čezmejni Kras, neokrnjeno kraško naravo, pridelavo in predelavo avtohtonih vin Terana in Vitovske, rastišče ('terroir) Krasa, jerino ter lepote Krasa v različnih letnih časih z motivi kraških specifik (npr. burja, kamen, arhitektura, narava…) ter motivi na temo kraškega pršuta in nove vinoteke, ki je nastala v gradu Štanjel. Video se nahaja na povezavi: https://youtu.be/1Dfu3EnoEOs

Datum: 2. 2. 2021 10:36

Predstavitvena brošura projekta Agrotur II

V brošuri so predstavljeni partnerji in aktivnosti projekta.

AGROTURII_predstavitvena_brosura_SLO.pdf

Datum: 27. 11. 2020 15:05

Polyphenols bioactive compounds of Teran wine. Teran the king of the red color

Teran je zaščiteno vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, pridelano iz grozdja sorte Refošk v vinorodnem okolišu Kras. Vino je prepoznavno po izraziti vijolično-rdeči barvi (zaradi visokih vsebnosti rdečih barvil – antocianinov) in po srednje bogati taninski sestavi. V okviru preučevanja fenolnega potenciala grozdja smo analizirali vsebnost in strukturne karakteristike ekstrabilnih polifenolov v grozdju Refošk letnikov 2018 in 2019 na čezmejnem Krasu. Za boljše sledenje in preučevanje agrometoroloških parametrov smo postavili digitalno orodje oz. platformo (e-karst: https://e-karst.eu), namenjeno spremljanju vinogradov, agrometeoroloških spremenljivk, vodnega stresa, fiziologije vinske trte ter bolezni in škodljivcev v vinogradih. Platforma deluje po načelu avtomatskega zajemanja podatkov ter vnosa podatkov in analiz iz terena in laboratorija. Preučevana letnika 2018 in 2019 predstavljata dva popolnoma različna letnika z vidika agrometeoroloških parametrov, kar se je odrazilo fenologiji vinske trte. Kasnejše cvetenje in začetek dozorevanja Refoška v letu 2019 je povzročilo, da je bilo grozdje v letu 2019 manj dozorelo. Slednje se je odrazilo na osnovnih fizikalno-kemijskih parametrih in na vsebnostih in strukturnih karakteristikah ekstrabilnih proantocianidinov (taninov) grozdja.

Poster_Polyphenol__bioactive_compounds_of_Teran.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:34

Water stress in Karst vineyards: results from 2018 and 2019 monitoring campaigns

Grozdje predstavlja eno najpomembnejših vrst sadja na svetu, žal pa njegovo distribucijo in pridelavo ogrožajo podnebne spremembe. Zaradi vse manj pogostih padavin in višjih temperatur so bili vinogradniki prisiljeni vpeljati namakalne sisteme, s katerimi so lahko ohranili količino pridelanega vina. Glede na omenjene težave in ob upoštevanju odziva vinske trte na vodni stres so v zadnjih letih razvili strategije za optimizacijo uporabe vode, ne da bi pri tem trpela odličnost vin. Večina raziskav na to temo pa je zajela zgolj peščico mednarodnih sort vin. Prav tako je za določena specifična območja ('terroirje') na voljo malo podatkov o tem, kako se trte odzivajo na vodni stres. Teran je vino, pridelano iz grozdja sorte 'Refošk' (Vitis vinifera L)., ki raste v vinogradih na Krasu, na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. To vino predstavlja idealen predmet raziskave za širjenje našega znanja o povezanosti vodnega stanja v trti in kakovostjo vina na enkratnem in pestrem območju, kot je Kras. V rastnih sezonah 2018 in 2019 smo spremljali vodno stanje in biokemijsko sestavo grozdja v desetih vinogradih s trto refošk. Cilja raziskave sta bila (i) preučiti različne stopnje vodnega stresa v kraških vinogradih ter (ii) opisati vpliv vodnega stresa v vinskih trtah na kakovost in sestavo grozdja in vina. Čeprav so kraški vinogradi v letih 2018 in 2019 utrpeli zgolj blažji vodni stres, smo med kraji opazili različne odzive na suha in vroča obdobja, kar se odraža na biokemijski sestavi grozdja. Na podlagi analiz lahko sklepamo, da zmerni vodni stres izboljša teran, predvsem vsebnost antocianinov in proantocianidinov (taninov) ter značilnosti njihove strukture.

Poster_water_stress_monitoring.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:28

OPTIMIZE PLANT DEFENCE BY MONITORING THE VINEYARDS AND USING A DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS)

Upravljanje zaščite v vinogradih zahteva uporabo sredstev za opazovanje in epidemioloških modelov za napovedovanje razvoja okužb na terenu tako, da se pravilno določa fitosanitarne posege. Uporaba app 4Grapes® in DSS Vite.net® sta omogočili zmanjšanje nanosov v vinogradih na 14 pri integrirani pridelavi in na 17 v biološki obdelavi. Količina bakra, ki so ga uporabili v obeh raziskanih letinah je bila nižja od najvišje predvidene količine v uredbi (ES) 2018/1981.

Poster_plant_defence.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:24

Characterisation of the role of dietary anthocyanins in regulating the cellular metabolism of bilirubin

Bi lahko prehranski antocianini zvišali raven bilirubina v krvi? V tem primeru nas prehrana, bogata z rdečim sadjem in nekaj vina, lahko zaščiti pred tveganji, povezanimi s starostjo, vključno nevrodegenerativne bolezni in kognitivni upad. Rdeči pigmenti in bilirubin lahko delujejo v sinergiji.

Poster_dietary_anthocyanins.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:21

A simple method to analyse bilirubin in animal serum

Preprosta metoda, ki omogoča neposredno analizo bilirubina v majhnih količinah krvi z univerzalno laboratorijsko opremo

Poster_method_to_analyse_bilirubin.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:16

Standards of Teran oenology: control of malolactic fermentation

Monitoring biogenih aminov, genotipska karakterizacija mlečnokislinskih bakterij

Poster_MLF.pdf

Datum: 13. 11. 2020 13:12

Poster - Managing irrigation in Karst vineyards could improve quality and profitability in Refošk grapes

V dveh poskusih, opravljenih na čezmejnem kraškem področju, smo primerjali različne namakalne strategije, s katerimi smo v vinograd povrnili določen delež vodnih izgub zaradi evapotranspiracije. S pridobljenimi podatki smo lahko ugotovili, da je namakanje nujno za boljšo kakovost grozdja, pri čemer pa je treba v vinogradu ohranjati zmerno pomanjkanje vode, če želimo doseči najvišjo koncentracijo polifenolnih spojin v grozdju.

Poster_irrigation.pdf

Datum: 13. 11. 2020 12:51

Letnik 2019 in dozorevanje refoška v letu 2019

Agrometeorološke karakteristike letnika 2019 na Krasu

Letnik_2019_in_dozorevanje_refoska_v_letu_2019.pdf

Datum: 15. 11. 2019 12:34